Pomoc społeczna.

Pomoc społeczna.

Nina Żurowska. Pomoc społeczna to taka instytucja polityki społecznej państwa, która ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać z wykorzystaniem ich własnych uprawnień, zasobów i możliwości (art. 2 ustawy o pomocy społecznej). 

Korzystając ze swoich zasobów i możliwości, których masz bardzo dużo, możesz skorzystać ze swoich uprawnień, które oferuje Gminny OPS! W każdej gminie ze względu na Twoje miejsce zamieszkania działa Ośrodek Pomocy Społecznej. 

OPS to instytucja która nie zajmuje się wyłącznie przyznawaniem pomocy finansowej, np. w formie zasiłków. Możesz w niej uzyskać inną niepieniężną pomoc – taką jak usługi pomocowe, poradnictwo czy konsultacje specjalistyczne. Potrzebujący mogą liczyć na wsparcie pracownika socjalnego, asystenta rodziny, pedagoga, psychologa, a nawet doradcy zawodowego i prawnika. 

Pomoc OPS jest kierowana głównie do osób i rodzin przeżywających różne problemy i trudności. 

Przy pierwszorazowym zgłoszeniu do OPS pracownik socjalny dokona rozpoznania Twojej sytuacji poprzez rozmowę i zaoferuje pomoc zgodnie z kompetencjami. 

Ośrodki Pomocy Społecznej są instytucjami samorządowymi działającymi zgodnie i w ramach przepisów prawa. Część wniosków muszą być rozpoznawane w trybie administracyjnym z zachowaniem urzędowych terminów, i opierając się na tym podziale niżej przedstawiony schemat przedstawi Ci główne działania OPS.

OPS

Sprawy wymagające wydania decyzji administracyjnejSprawy które nie wymagają wydania decyzji administracyjnej 
świadczenia pieniężne decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych a także specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  przyznanie prawa do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznychPraca socjalna Interwencja kryzysowa  Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczno – pedagogiczne, z zakresu doradztwa zawodowego) asystent rodzinny i inne zadania wsparcia rodziny przeżywającej trudności opiekuńcze na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez działania oparte na ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Świadczenia pieniężne wynikające z ustawy o pomocy społecznej przysługują osobom i rodzinom poniżej kryterium dochodowych, które od 01.01.2022 r. wynoszą: 

776 zł dla jednoosobowego gospodarstwa

600 zł na osobę w rodzinie.  

Osobom lub rodzinom przekraczającym kryteria dochodowe przysługuje:

  • specjalny zasiłek celowy lub zasiłek okresowy lub celowy pod warunkiem żądania zwrotu (możesz się ubiegać o zmniejszenie progu zwrotu lub o jego odstąpienie)
  • zasiłek celowy dla osoby lub rodziny, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego lub w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.

PAMIĘTAJ! OPS nie jest instytucją która przyznaje pomoc finansową w trybie nagłym i pilnym lub od ręki! 

W celu przyznania świadczeń pieniężnych konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w twoim aktualnym miejscu zamieszkania! Przyznanie prawa do świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. 

UWAGA! Aktualna ustawa covidowa pozwala na przeprowadzenie wywiadu w formie telefonicznej! 

Praca socjalna, interwencja kryzysowa i poradnictwo specjalistyczne są prowadzone bez względu na posiadany dochód w rodzinie!

Praca socjalna świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, która prowadzona jest:

  1. z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej
  2. ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań  instytucji i organizacji istotnych dla zaspokojenia potrzeb członków społeczności 

Poradnictwo specjalistyczne, w szczególności prawne, psychologiczne i rodzinne, jest świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód. 

Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i terapii.

Poradnictwo rodzinne obejmuje problemy funkcjonowania rodziny, w tym problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także terapię rodzinną.

Interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem takich działań jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobieganie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W ramach interwencji kryzysowej udziela się natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej, a w zależności od potrzeb – poradnictwa socjalnego lub prawnego, w sytuacjach uzasadnionych – schronienia do 3 miesięcy.

Matki z małoletnimi dziećmi oraz kobiety w ciąży dotknięte przemocą lub znajdujące się w innej sytuacji kryzysowej mogą w ramach interwencji kryzysowej znaleźć schronienie i wsparcie w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Do tych domów mogą być również przyjmowani ojcowie z małoletnimi dziećmi albo inne osoby sprawujące opiekę prawną nad dziećmi.

Pomocy możesz szukać w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej.

W niektórych OPS są realizowane programy i projekty Unijne w ramach których masz możliwość poprawy swojej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej czy zawodowej. W ramach których możesz liczyć na dofinansowania do różnych kursów zawodowych. 

Ustawa z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

  • jako osoba uzależniona możesz liczyć na bezpłatne leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu (art. 21 pkt 3 ustawy);
  • jeżeli jesteś członkiem rodziny lub dzieckiem rodziny/osoby uzależnionej od alkoholu możesz uzyskać wsparcie w prowadzonych placówkach leczenia uzależnienia i współuzależnienia bezpłatnie (art. 23 ustawy).

Szukajcie  – Poradni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnienia lub Poradni Zdrowia Psychicznego i zapiszcie się na pierwszą wizytę! 

  • w każdej Gminie działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która może osobę uzależnioną skierować na badanie lekarza biegłego na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu; może zobowiązać osobę uzależnioną do leczenia w stacjonarnym lub niestacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego, o którym orzeka sąd rejonowy właściwy według miejsca zamieszkania osoby uzależnionej. 

Kategorie:

Kategorie: