Statut

Załącznik do Repetytorium A nr 1965/2020

S T A T U T

Fundacji samo się nie zrobi

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§1

Fundacja pod nazwą Fundacja samo się nie zrobi, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Annę Makowską, zwaną dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusz Martę Jeziorską, działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. Z 1991 r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.) oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

Nadzór nad Fundacją sprawuje Minister Zdrowia.

§3

Siedzibą Fundacji jest Gdańsk. 

Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

§4

Fundacja działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju zgodnie z obowiązującymi w tej mierze przepisami prawa.

§5

 1. Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.
 2. Nazwa, znak i pieczęć Fundacji są prawnie zastrzeżone.
 3. Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe oraz tytuły honorowe przyznawane także wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla celów obranych przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

Cele i zasady działania fundacji

§6

Celem Fundacji jest:

 1. wszechstronna działalność na rzecz poszerzania wiedzy na temat szeroko pojętego zdrowia i żywienia dzieci i dorosłych,
 2. wszechstronna działalność w zakresie pomocy ludziom doświadczającym jakichkolwiek form przemocy,
 3. wszechstronna działalność w zakresie wspierania rozwoju oraz promocji działań dotyczących poprawy zdrowia psychicznego oraz fizycznego,
 4. wszechstronna działalność na rzecz poszerzania wiedzy na temat postawy wobec drugiego człowieka opartej na szacunku i tolerancji,
 5. działalność w zakresie pomocy społecznej i działalność charytatywna, w tym pomoc dzieciom i dorosłym w trudnej sytuacji życiowej,
 6. działalność na rzecz promocji zbilansowanego odżywiania,
 7. działalność w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania dzieci i młodzieży,
 8. działalność na rzecz żłobków, przedszkoli, punktów przedszkolnych, szkół oraz innych placówek w sprawie żywienia. 

Ponadto Fundacja może podejmować zadania w takim zakresie jak:

 1. działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 2. upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także rozwój demokracji i społeczeństwa obywatelskiego; upowszechnianie i ochrona praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; upowszechnianie i ochrona praw dziecka, upowszechnianie i ochrona praw konsumenta;
 3. promocja i organizacja wolontariatu;
 4. działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe, instytucje i osoby wykonujące zadania wymienione powyżej;
 5. prowadzenie działalności zmierzającej do pełnej realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności poprzez wzmacnianie potencjału sektora organizacji pozarządowych i skuteczności działań tego sektora;
 6. prowadzenie wszelkiej działalności celem której jest poprawa stanu środowiska naturalnego i jego ochrona, ze szczególnym uwzględnieniem działalności promocyjnej, szkoleniowej oraz działań rekultywacyjnych;
 7. wszechstronna działalność na rzecz grup zagrożonych wykluczeniem społecznym lub marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, uchodźców i migrantów oraz mniejszości narodowych, etnicznych i innych;
 8. wszechstronna działalność zmierzająca do podnoszenia kwalifikacji przedsiębiorców i pracowników, celem ich dostosowania do wymogów gospodarki opartej na wiedzy;
 9. wszechstronna działalność celem której jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą przez instytucje szkoleniowe i otoczenia biznesu;
 10. wszechstronna działalność celem której jest ciągłe i efektywne podnoszenie jakości systemu oświaty, w szczególności poprzez promocję ciągłej edukacji, projekty wspierające podnoszenie kwalifikacji nauczycieli, pomoc przy opracowywaniu i wdrażaniu systemów kwalifikacji oraz programów nauczania;
 11. wszechstronna działalność zmierzająca do wzmocnienia i rozwoju potencjału, w szczególności dydaktycznego, uczelni wyższych jak również działania zmierzające do osiągnięcia celu w postaci zwiększenia liczby absolwentów kierunków mających kluczowe znaczenie dla gospodarki opartej na wiedzy;
 12. wszechstronna działalność edukacyjna, kulturalna, sportowa lub zdrowotna mająca na celu rozwój potencjału społeczeństwa i jego integrację;
 13. działalność, zwłaszcza merytoryczna, wspierająca jednostki i instytucje samorządu terytorialnego oraz organizacje pozarządowe w działalności z zakresu aktywizacji i reintegracji społecznej;

§7

Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:

 1. udzielanie pomocy dzieciom, rodzicom i opiekunom w zakresie poszerzania wiedzy na temat zbilansowanego odżywiania,
 2. przybliżanie społeczeństwu zasad zdrowego odżywiania,
 3. promocję najnowocześniejszych badań dotyczących opieki zdrowotnej,
 4. organizowanie współpracy międzynarodowej dla wymiany doświadczeń w zakresie promocji zdrowego odżywiania,
 5. organizowanie różnych form rekreacji dla dzieci, rodziców i opiekunów,
 6. organizowanie różnych formach terapii dla osób z problemami zdrowotnymi,
 7. pomoc społeczna rodzicom i opiekunom walczących z niską jakością jedzenia w punktach przedszkolnych, szkołach, pozostałych placówkach oświatowych i innych, 
 8. podejmowanie działań w kierunku zwiększenia świadomości dotyczącej konsekwencji spożywania niskiej jakości jedzenia,
 9. prowadzenie pomocy społecznej na rzecz osób marginalizowanych i zagrożonych wkluczeniem z powodu zaburzeń żywieniowych i innych, 
 10. prowadzenie pomocy społecznej na rzecz osób dotkniętych jakąkolwiek formą przemocy,
 11. podejmowanie inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie złemu odżywianiu dzieci i dorosłych,
 12. realizowanie programów profilaktyki zdrowotnej,
 13. realizowanie nowatorskich programów edukacyjnych i nowych form kształcenia,
 14. realizowanie programów naukowych i badawczych,
 15. realizowanie działań w zakresie rozwoju obszarów wiejskich,
 16. prowadzenie działalności wydawniczej,
 17. organizowanie imprez, programów, wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia,
 18. organizowanie szkoleń, kursów, seminariów, konferencji, koncertów, wystaw, konkursów, akcji informacyjnych i promocyjnych, imprez charytatywnych, zjazdów, obozów i innych form szkoleniowych,
 19. prowadzenie poradnictwa indywidualnego i instytucjonalnego,
 20. działalność wspierająca wszechstronny rozwój organizacji pozarządowych oraz członków takich organizacji,
 21. działalność zmierzająca do budowy prawidłowych relacji i partnerskiej współpracy między sektorem organizacji pozarządowych i administracją publiczną i samorządową,
 22. organizowanie pozaszkolnych form kształcenia oraz systemów wsparcia i doradztwa z zakresu przedmiotowego, stanowiącego statutowy cel działalności Fundacji, 
 23. wszechstronną działalność w zakresie promocji i ochrony zdrowia,
 24. działalność wspierającą bądź zmierzającą do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, w tym działalność na rzecz promocji zdrowia, 
 25. udzielanie wsparcia finansowego, rzeczowego oraz w zakresie poradnictwa prawnego, zawodowego, psychologicznego lub innego osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, społecznej lub rodzinnej, a także dla ich otoczenia środowiskowego,

§8

 1. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.
 2. Fundacja może zakładać koła środowiskowe i kluby osób fizycznych oraz prawnych wspierające jej działalność.
 3. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa, filie, jednostki terenowe i inne jednostki organizacyjne, w kraju i za granicą.

Rozdział III

Majątek i dochody fundacji

§9

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w wysokości 1000 zł. oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§10

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. majątku fundacji,
 3. dotacji i subwencji od osób prawnych,
 4. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 5. odsetek od lokat kapitałowych i papierów wartościowych,
 6. wynajmu nieruchomości,
 7. sprzedaży publikacji,
 8. dochodów uzyskanych z organizowanych przez Fundację szkoleń i warsztatów.

§11

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§12

 1. Fundacja ma prawo gromadzenia swoich funduszy w walucie polskiej oraz w walutach obcych na rachunkach bankowych i korzystania z nich zgodnie z prawem, jeżeli darowizna lub spadek na rzecz Fundacji nastąpiły w takiej walucie.
 2. Zabrania się:
 3. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów Fundacji lub pracowników oraz osobom z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”,
 4. przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 5. wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów Fundacji lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji,

Rozdział IV

Organy fundacji

§13

Organami Fundacji są:

 1. Zarząd Fundacji
 2. Zgromadzenie

§14

Zgromadzenie stanowi Fundatorka, która powołała Fundację i wniosła wkład założycielski.

§15

 1. Zarząd zwoływany jest przez Fundatorkę nie rzadziej niż raz w roku.
 2. Zarząd podejmuje decyzje w zakresie swej kompetencji w formie uchwał. 
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję. 
 4. Skład Zarządu powołuje Fundatorka. 
 5. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a.    złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Zarządu Fundacji,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka Zarządu,
  d. odwołania przez Zarząd Fundacji,
  e. odwołania przez Fundatorkę.
 6. Zarząd w całości lub każdy z jego członków może być odwołany przez Zgromadzenie przed upływem kadencji, w drodze uchwały.

§16

 1. Fundatorka może działać przez swego pełnomocnika.
 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, a jego oryginał lub uwierzytelniony odpis musi być załączony do protokołu.
 3.  Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

Do kompetencji Zarządu należy:
a.   kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b.   realizacja celów statutowych,
c.   sporządzanie planów pracy i budżetu,
d.   sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e.   reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f.    zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
g.   składanie wniosku o zmianę statutu,
h.  wnioskowanie o połączenie lub likwidację Fundacji.

§17

Do kompetencji Zgromadzenia należą:

 1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji z zaznaczeniem ich funkcji,
 2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z jego działalności,
 3. zmiany statutu,
 4. zmiana celów statutowych Fundacji
 5. uchwalanie regulaminu działania Zarządu Fundacji
 6. inne sprawy nieokreślone kompetencjami Zarządu.
 7. Inne sprawy określone statutem

§18

1. Zarząd Fundacji składa się z 2 osób, w tym:

 • Prezesa
 • Wiceprezesa

2. Członkiem Zarządu nie może zostać osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

3. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagany jest podpis Prezesa. 

§19

Do kompetencji Zarządu należą sprawy nie zastrzeżone w myśl przepisów i statutu dla innych organów Fundacji, a w szczególności:

 1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
 2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
 3. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji w zakresie jej celów statutowych,
 4. prowadzenie list ofiarodawców,
 5. decydowanie o przeznaczeniu zgromadzonych środków,
 6. sporządzanie i przedkładanie Zgromadzeniu rocznych sprawozdań z działalności Zarządu,
 7. sporządzanie sprawozdań o działalności Fundacji stosownie do art.12 ustawy o fundacjach,
 8. sporządzanie informacji o działalności Fundacji na każde żądanie Zgromadzenia,
 9. utworzenie Biura Fundacji i opracowanie jego regulaminu,
 10. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji.

§20

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku i są protokołowane.
 2. Szczegółowe zasady zwoływania posiedzeń oraz podział pracy w Zarządzie określa Zarząd.

§21

 1. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenie członków Zarządu określa Zgromadzenie w drodze uchwały.

§22

Prezes Zarządu obowiązany jest zwołać posiedzenie Zarządu na wniosek Zgromadzenia lub co najmniej dwóch członków Zarządu w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku.

§23

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub w wypadku niemożności działania Prezesa- wiceprezes.

§24

Członkowie Zarządu winni być zawiadomieni o terminach posiedzeń Zarządu przynajmniej 2 dni robocze przed wyznaczoną datą posiedzenia.

§25

W zakresie swoich kompetencji Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.   W razie równości głosów decyduje głos Prezesa kierującego czasowo pracami Zarządu.

§26

Działalnością bieżącą Zarządu kieruje Prezes.

§27

Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą:                                                                                             

 1. śmierci członka,
 2. złożenia rezygnacji,
 3. odwołania przez Zgromadzenie,
 4. odwołania przez Fundatorkę.

§28

Zarząd może powołać za zgodą Zgromadzenia Biuro Fundacji i jego Dyrektora.

§29

Do zadań Biura Fundacji należą:

 1. obsługa administracyjna Zgromadzenia i Zarządu,
 2. bieżąca obsługa administracyjna związana z działalnością Fundacji.

§30

Biuro Fundacji i jego Dyrektor działają w oparciu o zasady i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.

§31

Wynagrodzenie członków Zarządu Fundacji i pracowników Biura Fundacji jest wypłacane z wypracowanych środków bez naruszania zasobów finansowych przekazanych przez Fundatora.

Rozdział IV b

Instytut naukowo – badawczy

§ 32

 1. Fundacja może prowadzić Instytut Naukowo-Badawczy.
 2. Instytutem Naukowo-Badawczym kieruje dyrektor powoływany przez Zarząd Fundacji.
 3. Dyrektorem Instytutu Naukowo Badawczego może być członek Zarządu Fundacji. 
 4. Instytut Naukowo Badawczy i jego Dyrektor działają w oparciu o regulamin i pełnomocnictwa Zarządu Fundacji.

Rozdział V

Zmiana statutu

§33

Zmiany statutu może dokonać Zgromadzenie lub Fundatorka. 

Rozdział VI

Likwidacja fundacji

§34

Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się środków finansowych i jej majątku bądź w razie zrealizowania celów statutowych.

§35

 1. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji decyduje Zgromadzenie lub Fundatorka, a przeprowadza ją Zarząd. 
 2. O postawieniu Fundacji w stan likwidacji zawiadamia się Ministra.

§36

Majątek fundacji pozostały po jej likwidacji będzie przeznaczony na cele zgodne z celami Fundacji wskazane w uchwale Zgromadzenia.

Rozdział VII

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych

§37

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, uprawnionych jest dwóch członków zarządu działających łącznie.

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§38

Dla efektywnego realizowania swoich celów Fundacja może połączyć się z inną Fundacją.

§39

Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§40

Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze jednomyślnej uchwały podjętej po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Zgromadzenie.

§41

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez właściwy sąd rejestrowy.